Regulamin

 TREŚĆ REGULAMINU:

 1. Sprzedaż karnetów prowadzi Sprzedawca.
 2. Sprzedawca świadczy usługi sprzedaży kursów/zajęć w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
 3. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu kursów/zajęć:
 4. Zarejestrowania się na stronie internetowej www.online.lalalandia.pl poprzez wypełnienie formularza, w którym należy wpisać: imię i adres email a w przypadku potrzeby wystawienia faktury także nazwisko, adres numer pesel lub NIP i dane Kupującego.
 5. złożenia przez Kupującego zamówienia online poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie internetowej,
 6. uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym online za pomocą systemu Przelewy24.
 7. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu Przelewy24.
 8. Przed skorzystaniem z procesu zakupu kursów/zajęć, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się w sekcji Regulaminy .  Zakup przez Internet jest równoznaczne z akceptacją  jego treści.
 9. Kupujący ma możliwość płatności online przez system Przelewy24.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.
 11. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ,jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem  poczty ,banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika , jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 12. Ceny kursów/zajęć zawierają należny podatek VAT.
 13. Zakupiony kurs/zajęcia zostaną udostępnione na koncie Kupującego zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez Przelewy24.
 14. Warunkiem udostępnienia kursu/zajęć na koncie Kupującego jest dokonanie płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty Przelewy24). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Sprzedawcę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Przelewy24 i wpływie środków na rachunek Przelewy24.
 15. W celu otrzymania faktury Kupujący powinien zgłosić ten fakt podczas składania zamówienia na stronie i podanie danych wymaganych w formularzu. 
 16. Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie kursy/zajęcia w cenach podanych na stronie internetowej Lalalandii lub skorzystać z kodów rabatowych otrzymanych od Sprzedawcy.
 17. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zakończenia dalszej sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 18. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 19. Kursy/zajęcia nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.
 20. Wszelkie reklamacje należy kierować do Sprzedawcy. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@lalalandia.pl
 21. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
 • dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu kursu/zajęć,
 • datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
 • opis przedmiotu reklamacji.
 • Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
 • Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.

DANE OSOBOWE:

 • Administratorem danych osobowych Kupującego zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe Kupujących zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży oraz w celu dostarczenia informacji o promocjach i ofercie.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 • Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 • Administratorem danych czyli Sprzedawca: Szafran Music Art. Tatiana Szafraniec, NIP: 9591713356, ul. Calineczki 8-12/52, 05-091 Ząbki.
 • W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupujacego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym czyli Przelewy24.pl
 • iFirma.pl obsługująca systemy fakturujące Sprzedawcy.
 • Sprzedawca świadczy usługi sprzedaży kursów/zajęć w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
 • O planowanej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na stronie www.online.lalalandia.pl   w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.
 • Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe publikowane będą na stronie www.online.lalalandia.pl  
  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.
 • Niniejszy Regulamin sprzedaży online dostępny jest na stronie internetowej.

SŁOWNICZEK POJĘĆ:

Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży kursów online za pośrednictwem strony internetowej.

Lalalandia – marka pośród branży edukacyjnej, jeden z torów działalności firmy Szafran Music Art Tatiana Szafraniec, ul. Calineczki 8-12/52 w Ząbkach

Sprzedawca – Szafran Music Art. Tatiana Szafraniec, ul. Calineczki 8-12/52 w Ząbkach

Dane rejestrowe – NIP 9591713356,  REGON 381221711

Sklep internetowa – strona internetowa  www.online.lalalandia.pl
Kursy/zajęcia – kursy umuzykalniające przedstawione w ofercie Lalalandii dostępne w systemie sprzedaży online za pośrednictwem strony internetowej.
Kupujący – osoba , która dokonała zakupu online.

Copyright © 2020 online.lalalandia.pl. Szkolenia napędza platforma WP Idea